• Org nr 918 415 173
  • Postboks 222, 9253 Tromsø
  • Konto nr. 1254 62 60079 - Vipps: 547047

Pandemier

I industrielt dyrehold holdes dyr under trange og stressende forhold, noe som skaper miljøer som er gunstige for oppkomst og/eller spredning av zoonotisk sykdom. En fersk UNEP-rapport anerkjenner at industrielt dyrehold er en viktige pådriver for fremveksten av zoonoser.

Klima

Husdyrsektoren er ansvarlig for 14,5 % av menneskeskapte klimagassutslipp globalt. Hvis ingenting endres, anslår eksperter at det vil utgjøre nesten halvparten av verdens tillatte budsjett for klimagassutslipp, for et scenario på 1,5 °C temperaturøkning, innen 2030 og 80 % innen 2050.

Matsikkerhet

Produksjonen av kjøtt, fisk fra akvakultur, egg og meieriprodukter krever rundt 83 % av verdens jordbruksareal, til tross for at det bare gir 37 % av proteinet vårt og 18 % av kaloriene våre. Hvis kornet som ble brukt som dyrefôr i stedet ble brukt til direkte konsum kunne vi mate fire milliarder mennesker..

Folkehelse

Høyt forbruk av rødt og bearbeidet kjøtt bidrar til hjertesykdom, diabetes og visse kreftformer, og er muliggjort av industriell husdyrproduksjon.

Avskoging og tap av biologisk mangfold

Husdyrsektoren er den desidert største driveren for avskoging i Sør-Amerika, hvor naturlige økosystemer blir ødelagt i et raskt tempo for å bli omgjort til beitemarker for en stadig voksende storfebesetning, eller forvandlet til store avlingsfelt for å mate oppdrettsdyr. Matsystemer og spesielt storskala kjøtt- og fôrproduksjon er også viktige drivere for tap av biologisk mangfold og ligger til grunn for den økte skjørheten til en rekke økosystemer over hele verden.

Sosial rettferdighet og bønder

Småskalabønder, inkludert urfolk og tradisjonelle samfunn, lider under konkurranse med den industrielle husdyrsektoren om land. De blir ofte skjøvet til side av sektoren, noe som kan resultere i alvorlige landkonflikter. Småskalabønder møter også hard konkurranse fra den industrielle husdyrsektoren, som kan produsere til billigere priser fordi den ikke betaler for kostnadene ved sin sosiale og miljømessige påvirkning.

Antibiotikaresistens

Den industrielle husdyrsektoren bruker rutinemessig store mengder antibiotika for å fremme vekst og forebygge sykdommer som uunngåelig oppstår når dyr holdes under dårlige forhold. I noen land skjer opptil 80 % av det totale forbruket av medisinsk viktige antibiotika i husdyrsektoren. Denne høye eksponeringen for antibiotika fører til antibiotikaresistens, som undergraver effekten av antibiotika i humanmedisin.

Dyrevelferd

I den industrielle husdyrsektoren holdes de fleste dyr i svært små bur eller overfylte rom hele livet. De er utsatt for høye nivåer av stress og kan ikke utføre sin mest grunnleggende naturlige atferd. Mange vil stå på spaltegulv hele livet, lide av smertefulle lemlestelser, møte uutholdelig kjedsomhet og aldri se solen.